Rada Seniorów

LOGO - Lubaczowska Rada Seniorów

Lubaczowska Rada Seniorów

Na Sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie w dniu 18.02.2016r. została przedstawiona uchwała o powołaniu Lubaczowskiej Rady Seniorów. Celem jej będzie zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności oraz pobudzenia aktywności obywatelskiej tych osób. Zrzesza ona przedstawicieli  organizacji reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz zadania.
Rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla seniorów – powoływana będzie na okres 2-letniej kadencji, licząc od dnia powołania jej członków.

Lubaczowska Rada Seniorów zrzeszać będzie osoby, które ukończyły 55 rok życia, mieszkające w Lubaczowie.

Celem działania Lubaczowskiej Rady Seniorów będzie integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów poprzez:

 • zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów;
 • wspieranie aktywności ludzi starszych;
 • reprezentowanie interesów seniorów wobec instytucji samorządowych, rządowych
  i pozarządowych;
 • organizowanie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu publicznym;
 • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;
 • przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu;
 • rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury;
 • działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych;
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Do zadań  Rady należeć będzie:

 • ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach
  i potrzebach ludzi starszych;
 • monitorowanie potrzeb lubaczowskich seniorów;
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;
 • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego;
 • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Lubaczowa ze środowiskiem osób starszych.